Regulamin

Regulamin udziału w projekcie nr POIG.03.01.00-00-024/10 pt. „Kapitał dla innowacji
z dziedziny energetyki odnawialnej” realizowanego w ramach działania 3.1 Inicjowanie
działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa, warunki naboru, zakres, sposób
i przesłanki udzielania wsparcia w ramach projektu pt.: „Kapitał dla innowacji
z dziedziny energetyki odnawialnej” realizowanego w ramach działania 3.1 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (dalej: Projekt), realizowanego
przez Edoradca Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Tczewie (83-110),
ul. Kubusia Puchatka 5/12 (dalej: Edoradca).

2. Edoradca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminy w razie zmiany
przepisów prawnych lub z innej przyczyny.

§ 2 Warunki naboru uczestników

1. Uczestnikami projektu mogą być osoby fizyczne, które są
właścicielem lub współwłaścicielem zgłaszanego pomysłu innowacyjnego
(dalej: Pomysł) lub uprawnionym pełnomocnikiem właściciela/-i (dalej: Pomysłodawcy).

2. Zgłoszenie Pomysłu do projektu następuje poprzez wypełnienie oraz wysłanie
Formularza Zgłoszeniowego drogą pocztową, elektroniczną lub złożenie go w formie
papierowej w siedzibie Edoradca.

3. Formularz Zgłoszeniowy dostępny jest w siedzibie Edoradca oraz na stronie
internetowej www.ekoinkubator.pl

4. Nadesłane materiały nie będą zwracane.

5. Uczestnicy nie mogą naruszać praw autorskich (w tym praw zależnych), praw
własności przemysłowej (w tym praw wynalazczych) lub dóbr osobistych osób
trzecich. Pomysły winny być wolne od wad prawnych i roszczeń osób trzecich.

6. Uczestnicy przyjmują na siebie całkowitą i niczym nie ograniczoną odpowiedzialność
z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych w związku
z wykorzystaniem Pomysłu przesłanego do Edoradca.

§ 3 Ocena Pomysłów i etapy Projektu

1. Ocena, czy i który z projektów zostanie objęty wsparciem należy wyłączenie
do Edoradca. Powyższa ocena ma charakter ostateczny i nie przysługuje od niej
odwołanie.

2. W Projekcie rozróżnia się następujące etapy :

a. Selekcja Pomysłów
b. Preinkubacja
c. Wejście kapitałowe
d. Wyjście kapitałowe

3. Selekcja Pomysłów polega na wyborze innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych
do Preinkubacji. Selekcja dokonywana jest na podstawie zebranych zgłoszeń
i dokonywana przez specjalnie powołaną w tym celu Komisję Oceniającą.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Do Preinkubacji przyjęte zostaną projekty, które spełniają w szczególności
następujące kryteria:

a. zakres merytoryczny projektu dotyczy Odnawialnych Źródeł Energii,
b. projekt będzie realizowana na terenie Polski przez obywatela Polski,
c. projekt wyklucza dofinansowanie istniejącego podmiotu gospodarczego
zakłada docelowo utworzenie nowego podmiotu,
d. projekt wykazuje innowacyjność produktu/usługi/technologii,
e. wysoka ekonomiczna efektywność przedsięwzięcia,
f. możliwość komercjalizacji projektu,
g. określenie cech użytkowych i ekonomicznych nowych wyrobów,
h. istnieje zasadność wprowadzenia produktu na rynek oraz szacuje się
znaczący popyt,
i. Pomysłodawca posiada wysokie kwalifikacje w dziedzinie OZE

5. W ramach Preinkubacji zidentyfikowane innowacyjne rozwiązania zostaną objęte
wsparciem merytorycznym i usługami niezbędnymi do założenia i prowadzenia firmy.
Działania realizowane w ramach Preinkubacji to m.in.:

a. przeprowadzenie zaawansowanych badan innowacyjnego rozwiązania,
analiza potencjału rynku innowacyjnego rozwiązania;
b. opracowanie biznes plany i wsparcie merytoryczne w formie doradztwa
zakresie zarządzania strategicznego, doradztwa marketingowego,
technicznego, ekonomiczno-finansowego;
c. wsparcie merytoryczne w zakresie zakładania, funkcjonowania
i zarządzania przedsiębiorstwem;
d. zrealizowanie usług eksperckich na rzecz preinkubowanych podmiotów
postaci technologicznych studiów wykonalności oraz analiz rozwiązań
technicznych pod względem zabezpieczeń prawa wyłącznego;
e. udostępnienie pomieszczeń i sprzętów biurowych, w tym dostęp
telefonów i zaplecza konferencyjnego.

6. Po przeprowadzeniu, na podstawie badań, analiz i wyników dokumentów
opracowanych podczas preinkubacji, oceny możliwości i gotowości innowacyjnego
rozwiązania do wejścia kapitałowego, wykonane zostaną ekspertyzy prawne dla
potrzeb wejścia kapitałowego i utworzenia nowego podmiotu.

7. Poprzez wejście kapitałowe rozumiane jest objęcie/nabycie udziałów lub akcji
w nowopowstałej spółce kapitałowej w wysokości niższej niż 50% kapitału spółki oraz
niższej niż równowartość 200 tysięcy euro.

8. Przed dokonaniem wejścia kapitałowego, pomiędzy Edoradca a Pomysłodawcą
zostanie zawarta Umowa Inwestycyjna, określająca przede wszystkim strukturę
własnościową spółki, prawa, obowiązki i zasady współpracy oraz zasady wyjścia
kapitałowego z inwestycji.

9. Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w przedsięwzięcie na okres
nie dłuższy niż 10 lat. Planowany okres wycofania wynosi 5 lat przy założeniu, że w tym
okresie nastąpi dwukrotne zwiększenie wartości spółki lub spółka osiągnie
skumulowany zysk na sprzedaży równy wartości zaangażowanego kapitału.

10. Edoradca jest reprezentowana w organach nowopowstałej spółki, powołanej
na podstawie inkubowanego Pomysłu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

§ 4 Pomoc publiczna

1. W ramach wejścia kapitałowego pomoc udzielana jest mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcom i stanowi pomoc de minimis, która udzielana jest zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15
grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis
(Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.20006 r., str. 5).

2. Pomoc de minimis może być udzielona danemu przedsiębiorcy pod warunkiem,
że łącznie z inna pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym
oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych
formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro, a w przypadku przedsiębiorcy
prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – 100 tysięcy euro.

3. W etapie Preinkubacji wsparcie udzielane jest na rzecz Pomysłodawcy nieodpłatnie
i nie stanowi ono pomocy publicznej. Wydatki ponoszone w tym etapie stanowią koszt
Edoradca.

§ 5 Zachowanie poufności

1. Edoradca, jak i inne osoby działające w jej imieniu, zobowiązane są do zachowania
poufności informacji dotyczącej zgłaszanych Pomysłów.

2. Obowiązek zachowania poufności będzie obowiązywał również po zakończeniu
oceny Pomysłów z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawniania informacji
wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. Edoradca, jak i inne osoby działające w jej imieniu, objęte będą zakazem, chyba,
że uchyli go zgoda udzielona przez stronę ujawniającą, kopiowania czy powielania
jakichkolwiek druków, oprogramowania, taśm, dysków, nagrań, notatek, plików
elektronicznych i wszelkich innych zapisów uwidaczniających na dowolnym nośniku
informacji dotyczącej Pomysłów.

4. Osoby wymienione powyżej, objęte będą również zakazem, chyba, że uchyli go zgoda
udzielona przez stronę ujawniającą, wykorzystania informacji dotyczącej Pomysłów
poprzez podjęcie, w jakiejkolwiek formie, działalności gospodarczej w oparciu
o Pomysły oraz biznes plany zgłoszone do oceny.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje
Edoradca.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Edoradca oraz na stronie internetowej
projektu: www.ekoinkubator.pl